Ny ansökningsomgång inom URBACT II

URBACT är ett Europeiskt nätverk föra att stödja erfarenhetsutbyte mellan städer för stadsutveckling (Urban Development). Idag deltar 11 städer i Sverige av 280 städer i hela Europa. Syftet med programmet är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga städer som är socialt inkluderande. Vad gäller begreppet städer så finns det ingen definition vad gäller hur stor en stad är utan i begreppet kan alla samhällen kan ingå. Detta är naturligtvis intressant utifrån ett kommunalt perspektiv eftersom det innebär att alla kommuner kan delta i detta program.

Nu kommer den tredje utlysningen, och sista denna budgetomgång, inom detta program för att få medel för att utveckla lokala handlingsplaner. Det skall vara minst 3 EU länder i samma nätverk och minst 8 deltagare och max 12 stycken.

I denna omgång kan det vara upp till 19 tematiska nätverk. Projekten skall vara i linje med EU2020 och genomförandetiden per projekt/nätverk är max 33 månader.

Programmet har två prioriteringar:

  • Städer som motorer för tillväxt och jobb
  • Attraktiva städer

Ansökan skall vara inne senast i mitten av mars 2012.

Mer information finns på www.urbact.eu eller www.urbact.se Kontakta även de svenska parterna för att få mer information kring hur en ansökan kan gå till.