Svensk Tillväxtstrategi arrangerar lärresor för att inspireras av goda exempel på hur andra har lyckats med stt tillväxt och utvecklingsarbete

Exempel på resor och olika teman kan du läsa om nedan.

Kultur som utvecklingskraft – exemplet New York City (2013)

New York är ett viktigt centrum för utveckling av kultur och fritid. Artister har dragits till staden i decennier och staden är idag ett viktigt centrum för kultur inom många områden. Staden och statliga myndigheter arbete för att stödja och stärka New Yorks kulturliv med ett brett utbud av aktiviteter är intressant att studera. Det finns många goda skäl att lära av, och inspireras av, hur New York City och staten New York arbeta för att stödja kulturlivet och fritid i allmänhet.

Besöket i New York hade tre mer specifika syften: 1) att förstå och lära av olika projekt och aktiviteter om ungdomars delaktighet och etablering i samhället, 2) hur idrotten används som ett sätt att stödja lokal och regional utveckling, och 3) om hur NYC arbetar med stadsplanering, särskilt där kulturen används både för att skapa delaktighet och som ett verktyg för att göra förändringar i stadsmiljön.


Regional utveckling  – exemplet Japan (2012)

Syftet med resan var att studera kollektivtrafik, transportplanering, FoU- och innovationsarbete, regional utveckling och arbetsmarknadspolitik. Studieresa skulle dra nytta av de erfarenheter som finns i Japan inom dessa områden. Japan har en väl utvecklad kollektivtrafik och transportplanering som ligger i framkant i världen. Inom arbetsmarknadsområdet har Japan hanterat stora utmaningar sedan 1960­‐talet och framåt. Där har även skapats goda förutsättningar för forskning och innovation. Det finns därför goda skäl att närmare studera och inspireras av japanska framgångar och utmaningar inom dessa områden. Innan resan genomfördes tre föreläsningar för att öka förståelsen och kunskapen om Japan.


Hur arbetar Irland med företagsinformation och stimulerar nyföretagande – exemplet Irland (2012)

Syftet med resan var att deltagarna genom att ta del  av hur Irland arbetar med företagsinformation skulle få goda idéer att med med sig hem för att utveckla motsvarande verksamhet i Sverige. Deltagare var bibliotekarier , handläggare, kommunikatörer och verksamhetsutvecklare som alla arbetar med företagsinformation i olika roller. Studieresan skulle ge oss inspiration och kunskap för att driva och gärna utveckla den egna verksamhet på hemma plan.

Gruppen besökte fyra olika aktörer som arbetar på nationell, regional och lokal nivå med olika typer av företagsinformation och stöd. Samtliga aktörer hade ett tydligt fokus på olika målgruppet och förde fram samma budskap; att skapa exportföretag och mer arbetstillfällen. De hade kunskap om varandras verksamheter vilket bidrog till att de vidarebefordrade frågor och ”kunder” till varandra. De hade tydlighet inåt och utåt i arbetsprocesserna med systematisk utvärdering och uppföljning av verksamheten.

 

Att lyckas med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor – exemplet Danmark (flera resor 2011-2012)

Det som gör det intressant för svenska kommuner att besöka Danmark är den regionreform som genomfördes 2007. Denna reform innebar att mindre kommuner slogs ihop till större för att förstärka kommunens resurser att arbeta med bl.a. arbetsmarknadsfrågor. Genom denna reform har danska kommuner hittat nya sätt att arbeta, till exempel genom sektorsövergripande samarbete och ökat kommunalt ansvar. De nya arbetssätten har nu börjat ge genomslag i verksamheten och kan börja utvärderas, vilket gör dem intressanta att studera.

  • Resan syftar till att skapa systemförståelse kombinerat med insyn i hur danskarna tillämpar det i praktiken.
  • Vi tolkar danska förhållanden till svenska för att bidra till ökad kunskapsöverföring.
  • Vi hjälper till att knyta samman gjorda erfarenheter för tillämpning i den egna verksamheten.
  • Resorna går främst till Köpenhamn där vi bor centralt, med god mat och logi,samt promenadavstånd till våra besök.

Svensk Tillväxtstrategi arrangerar, bl.a. i samarbete med Rhefab, lärresortill Danmark med olika inriktningar för inspiration och utveckling av den egna verksamheten.

Nedan ges några exempel på resor till Danmark:

1. En inblick i hur den danska arbetsmarknaden fungerar
2. Dansk arbetsmarknadspolitik med fokus på mångfald och integration
3. Att koppla samman arbetslösa och arbetsgivare – det danska exemplet
4. Dansk arbetsmarknadspolitik med fokus på vuxenutbildning
5, Det sociala sundet – kan socialt entreprenörskap och innovation koppla ihop våra städer och regioner?

.