Älvdalens centralort

Att öka Älvdalens attraktivitet
Om det gick att öka Älvdalens attraktivitet för att locka besökare, företag och inflyttare – vad kan då göras? I exemplet från Älvdalen går vi att gå igenom faktorer som belysts i de tidigare sidorna och hur de i praktiken kan tillämpas på Älvdalens centralort genom konkreta exempel på metoder och förhållningsätt.

Om Älvdalens kommun
Älvdalen har ca 7 200 invånare varav ca 1 800 bor i centralorten Älvdalen. I kommunen har befolkningen har minskat med 6,2% de senaste tio åren (Arena för tillväxt).

Huvudtesen för att göra Älvdalen mer attraktiv
Kartan nedan visar centralorten med dess huvudfunktioner och byggnader. Den gula ringen omfattar ca 1000 meter i diameter och är en naturlig avgränsning vad gäller hur människor väljer att röra sig gående. Läs mer om det här. Älvdalens centralort är utspridd på ca 2 kilometer och har flera funktioner som ligger geografiskt utspridda.

Älvdalen

Som ett led i att skapa ett attraktivare Älvdalen bör en ökad förtätning av centralorten ske. Det innebär att man samlar funktioner och verksamhet inom den gula cirkeln, d v s med en diameter på ca 1 000 meter. Placeringen av ringen är ett exempel. Det ska vara funktioner och verksamheter som omfattar allt som medborgaren gör under ett dygn, d v s sova, jobba, rekreation, nöjen, etc. Genom att samla dessa funktioner skapas en mer livfull miljö som bidrar till ökad attraktivitet, möten och trygghet.

I eller i anslutning till centralorten finns flera byggnader och funktioner som är viktiga för att skapa ett attraktivare Älvdalen. Exempel på detta är kommunala fastigheter som kommunhus, näringslivskontor, äldreboende, bibliotek eller skola (dagis, låg, mellan, hög och gymnasieskola). Det finns även en stor hockeyhall, camping och fiskecenter, idrottshall, skidstadion, återvinningscentral, brandstation, kyrka, turistbyrå, museum, busstation, folkpark och flygfält.

Hur ska man då konkret jobba för att öka attraktiviteten i Älvdalens centralort? Nedan visas olika steg/exempel på konkreta insatser och steg.

1. Engagemang
Processen med att skapa en attraktiv plats bör vägledas av en vision. Visionen bör utgå ifrån de som bor och verkar i Älvdalen och deras syn på attraktiva miljöer. Exempel på att skapa engagemang.

2. Planer
Utifrån visionen om en attraktivare centralort tas planer fram på hur detta ska genomföras och implementeras. Dessa planer ska tillsammans driva utvecklingen och bidra till visionen. Exempel på olika typer av planer.

3. Genomförande
Genomförandet bör fokusera på att snabbt skapa förändringar i den fysiska miljön så att älvdalingarna ser att det händer något. Sedan är det viktigt att med olika metoder stimulera och bibehålla engenagemanget hos medborgarna. Exempel på genomförande.