Svensk tillväxtstrategi I samarbete med Framväxtbolaget i Dalarna erbjuder tjänsten följeforskning.

Bild1

Tjänsten följeforskning har den senaste tioårsperioden gått från ett kritiskt granskande- till ”processtödjande” perspektiv. Den granskande delen finns kvar, men följeforskaren ses nu i betydligt högre grad som en samverkanspartner

Vi jobbar enligt de riktlinjer som Tillväxtverket tagit fram för uppföljning, utvärdering och följeforskning. Det innebär att vi tillämpar en ”processtödjande” inriktning, som består i att hjälpa uppdragsgivaren att utveckla och förbättra sina verksamhetsprocesser inför fortsatt verksamhet. Detta processtödjande perspektiv ges större vikt än ett ”granskande och tillbakablickande” perspektiv.

Alla utvärderingar och uppföljningar innehåller såväl kontroll som lärande. I komplexa projekt, där syftet är att påverka-, utveckla- och förändra arbetssätt/samarbetsformer i en organisation/mellan organisationer och främja nytänkande är det angeläget att snabbt tillvarata erfarenheter som görs i det dagliga projektarbetet. Ibland handlar det t ex om att agera (snabbt) i situationer med stora osäkerhetsmoment. Det är inte heller alltid så att projektledning och styrgrupp ställs inför tydliga val mellan olika alternativ. Istället handlar det ofta om att på ett omdömesgillt sätt göra det som framstår som lämpligast och ibland helt enkelt agera på det sätt som är ”möjligt” i den enskilda situationen. Här kan följeforskningen utgöra ett processtöd.

En viktig funktion för ”lärande utvärdering” är att systematiskt fånga upp erfarenheter och kunskaper som skapas i projektet och återföra dessa till dem som är strategiskt- och operativt ansvariga för projektets genomförande. Detta ska ske parallellt med följeforskningens kontrollerande uppgift (utvärdering av projektet). Det finns en omfattande och vetenskapligt erfarenhetsbaserad kunskap om projekt och projektarbete. Detsamma gäller för utvärdering och uppföljning. Denna dokumenterade erfarenhet är viktig för den som leder- och styr projekt. En annan uppgift i lärande utvärdering är att förmedla relevanta fakta- och forskningskunskaper, som kan bidra till projektets förutsättningar att nå uppsatta mål och kvalitativt stödja projektets arbete.

Lärande, kontroll och kunskapsförmedling är centrala begrepp i arbetet. Enligt vårt sätt att se det bör följeforskningen genomföras i en rak- och uppriktig dialog med projektets aktörer och finansiärer. Det är också viktigt att utvärderaren/följeforskaren får följa projektets arbete på nära håll och förpliktigar sig att, utifrån sin roll, bidra till att projektet når sina mål.

Denna syn på följeforskning ligger i linje med de tankar som förmedlas i Tillväxtverkets skrift ”Nytta med följeforskning”.

Detta sätt att bedriva följeforskning kan sammanfattas på följande sätt:

Följeforskaren stärker, utifrån ett helikopterperspektiv, projektledningen och styrgruppen i deras arbete med att projektet håller linjen, utvecklas i samklang med omvärlden och blir framgångsrikt.