Svensk Tillväxtstrategis verksamhetsfokus
Svensk Tillväxtstrategi bildades 2010 med verksamhetsfokus på lokal och regional utveckling. För att skapa lokal och regional utveckling måste man utgå från företagens, medborgarnas och besökarnas behov. När man förstår vilka drömmar och behov som finns har man något att utgå ifrån för att skapa tillväxtförutsättningar. Genom ett användardrivet perspektiv kan strategier, visioner och planeringsprocesser få en hållbar dimension och större genomslag. Med detta som grund ska både den fysiska miljön utformas för att stödja behoven och ett antal ”mjuka” faktorer på plats. Dessa faktorer handlar ledarskap, entreprenörskap, det livslånga lärande och den viktigaste av dem alla – det sociala kapitalet. Kan man arbeta med att stärka dessa skapas en plattform för ökad attraktiviet och tillväxt. Det grundläggande är att det måste ske via ökat sektorsövergripande samarbete på kommunal nivå. Det är således den kommunala nivån som har en stor utmaning i att hantera alla sektorers olika villkor och mål för att skapa utvecklingmöjligheter. Det är det som gör det intressant att arbeta med kommuner och stimulera deras möjligheter till hållbar tillväxt och utveckling.

Vem är Conny Olander
Jag kommer ursprungligen från Älvdalen Dalarna. Jag har läst Statsvetenskap vid Linköpings universitet mellan 1993-1997. Efter mina studier har jag arbetat i tre kommuner (ÄlvdalenJokkmokk och på näringslivsbolaget Expandum i Gällivare). Efter tiden i Gällivare flyttade jag till Örebro och arbetade på Länstyrelsen i Örebro län innan jag flyttade till Stockholm och började på Nutek (nuvarande Tillväxtverket). Efter Nutek har jag arbetat på Sveriges Kommuner och Landsting med näringslivsfrågor och Ramböll Management Consulting med regional utveckling innan jag blev egen konsult våren 2010. Mellan 2013-2014 arbetar jag som programansvarig på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign innan jag återvände till mitt företag.

Urval av kunder och uppdrag

Uppsala kommun Utredning av förutsättningarna för konkurrensutsättning av verksamhet inom området arbetsmarknads-­‐ och sysselsättningsinsatser
Akademi Norr Metod för att skapa attraktiva platser
Ramböll Sverige Konsekvensanalys ny vägdragning Gimo
Arjeplog kommun Föreläsning om tillväxt genom fysisk planering
Sigtuna kommun Lärresa till Danmark
Falkenberg kommun Lärresa till Danmark
Mora kommun Processtöd till arbetskraftförsörjningsprojekt
Orsa kommun
  • Arbetskraftsförsörjningsprojekt
  • Tillväxt genom fysisk planering
Sveriges Kommuner och Landsting
Handelshögskolan vid Umeå universitet Förläsning om tillväxt genom fysisk planering
Tillväxtverket
  • Tre regionala slutseminarier – Entreprenörskap inom vård och omsorg
  • Kartläggning av centrumbildningar
  • Lärresa till Irland
SVID (Stiftelen svensk industridesign) Stöd för designtävlingen Open Design
Region Falun-Borlänge Kompetensförsörjningsanalys av Bergslagsbanans
Västra Mälardalsregionen i samverkan Kartläggning av finansiering för näringslivsutveckling

Samarbetsparter

Inspirarum Rhefab
Analytico Arena för tillväxt
Arken SE arkitekter Framväxtbolaget i Dalarna

Media

Bergslagsbanan nyhetsbrev Intervju i samband med framtagande av rapporten”Kompetensförsörjningsanalys av Bergslagsbanan
Hallands nyheter Lärresa till Danmark för Falkenbergs kommun
Piteå-Tidningen Inspirationsdag om fysisk planering och tillväxt i Arjeplog. Juni 2011
Västerbottens-Kuriren Blogg av Maria Kristoffersson efter föreläsning genom Umeå Handelshögskola

Urval av skrifter där jag deltagit (klicka på omslaget för att ladda ned skriften)

Kompetensförsörjning – Lokala och regionala exempelTrots en stor registrerad arbetslöshet, inte minst bland ungdomar, har såväl det privata näringslivet som kommuner, landsting och regioner svårigheter med rekrytering av lämpliga medarbetare till sina verksamheter.SKL har låtit göra en inventering av ett antal regionala och lokala exempel på medvetna satsningar för att komma tillrätta med matchningen mellan arbetsgivarnas efterfrågan och arbetskraftens kompetens. Exemplen speglar hur man arbetat på lokal nivå i enskilda kommuner eller i samarbete mellan kommuner och på regional nivå.
Pendlare utan gränser – En studie om pendling och regionförstoring

Studien belyser i första hand pendlingen utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv med individen i fokus och vilka utmaningar och möjligheter pendlingen innebär. Studien är ett samarbete mellan Arena för Tillväxt och Sveriges Kommuner och Landsting.

Den innovativa kommunen — Lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning

Vad gör de kommuner som många pekar ut som innovativa? Hur? Varför lyckas de? Åtta kommuner har i den här boken valts ut för en närmare analys: Haparanda, Umeå, Åre, Botkyrka, Nacka, Vara, Lomma och Malmö. Flera av dem har varit omtalade en tid – men hur ser deras erfarenheter egentligen ut? De som vill arbeta med innovationer inom den egna kommunen, inte minst i ett regionalt sammanhang, kan här hitta matnyttiga tankar, idéer och uppslag.

Den strategiske mångsysslaren — Redovisning och analys av enkät om näringslivschefens arbete 2008

Näringslivschefens roll består till stor del av att förstå och tolka sin omvärld, och sedan handla. Rollen är bred och upplevs av många bli allt bredare. Med den utgångspunkten genomförde Sveriges Kommuner och Landsting våren 2008 en enkätundersökning, som fokuserade på att lära känna näringslivscheferna och de metoder och verktyg de använder sig av i sitt dagliga arbete.
Resultatet av enkäten, som besvarades av 75 procent av de tillfrågade, redovisas i denna rapport. Förutom enkätresultatet har materialet berikats med fyra intervjuer. SKL 2008

Idéskrift för lokal näringslivsutvecklingIdéskriften är en sammanfattning av resultaten av Programmet för lokal näringslivsutveckling (LNU) vars syfte var att stödja 24 olika initiativ som långsiktigt stärker lokal näringslivsutveckling. De olika projekten delades in i följande teman:

  • Kluster och innovationssystem
  • Utveckling av näringslivsprogram
  • Metoder för samverkan utifrån perspektivet lokala arbetsmarknader
  • Profilering och marknadsföring

Skriften tillkom utfrån ett regeringsuppdrag som Nutek genomförde 2002-2004 där ett hundratal kommuner deltog.

Urval av genomförda kurser

Maya 2011 Blended Learning 3D (6 veckor NTI företagsutbildning) 2010

Introduktion till ämnet arkitektur (10 veckor Folkuniversitetet) 2010

Dialog som verktyg (Learning Learning), Stockholm, 2005-2005

Kommunikation och förhandlingsteknik (Ramböll Management), Stockholm, 2004-2004

Hållbarhetsprinciper och metodik (Det Naturliga Steget), Stockholm, 2004-2004

Jämställdhetsintegrering (Marianne Bull Consulting), Stockholm, 2003-2003

Jämställdhet och mångfald, Stockholm, 2003-2003

Kluster och nätverksutveckling, Cluster Navigators, Sigtuna, 2003-2003

Projektledning, PPS, Tieto Enator, Kista, Stockholm, 2002-2002