Vad som uppfattas som en attraktiv miljö är i viss mån en subjektiv upplevelse. Det finns dock vissa aspekter som behövs för att en miljö ska betraktas som attraktiv. Exempel på detta är att skapa en plats som känns trygg, är tydligt definierad i rummet, är tydlig i hur man skall röra sig om man promenerar, cyklar eller åker bil. Det bör även finnas en mix av funktioner samlade i form av olika typer av bostäder, utbud, fastighetsägare mm.  Att skapa en lockande scenografi för människor med flöde och rörelse går att åstadkomma med enkla former och få huskroppar.

lundsbyEtt exempel som har många av dessa funktioner som bidrar till en attraktiv miljö och mötesplats är Lunds by utanför Västervik. Byn består av åtta hus grupperade kring en korsning som också utgör ett torg. Dessa hus definierar också ett rum som skapar känslan av att man delar utrymmet med andra, både främlingar och bekanta. Husen utgör en offentlig plats som samtidigt är öppen för genomfart. Det finns en privat och en offentlig del kring detta torg. Den privata sfären finns på baksidan genom privata bostäder. På torget finns den offentliga gemenskapen där man kommer och går som man vill och man väljer själv hur mycket man vill delta. Den offentliga gemenskapen som råder här kan delas in i tre kategorier. För det första har vi en lokal offentlighet mellan dem som bor i husen. För det andra har vi en regional offentlighet som omfattar de som bor i närheten och som kanske tittar förbi här för att ge mötet en möjlighet. För det tredje har vi en global offentlighet som omfattar alla främlingar som passerar eller kanske stannar en stund

Det som bland annat bidrar till att skapa attraktivitet är mötesplatser, socialt kapital, företagsklimat, den fysiska miljön, företags och boendemiljöer, sysselsättning och besöksnäringen. Det är många och komplexa faktorer som påverkar attratkiviet. Nedan ges lite olika röster och rapporter plats som är viktiga för att bättre förstå begreppet attraktiviet.

Mötesplatser för att skapa socialt kapital

Lyssna på Jan Toregé, Sveriges Kommuner och Landsting, om vad han anser skapa en attraktiv plats. Bla säger han att infrastruktur och arbetsmarknadens storlek har betydelse. Företagsklimatet, skolan och också viktigt. Det som Jan vill betona är vikten av sociala kapitalet betydelse för att skapa en attraktiv plats. Det handlar om tillit och tolerans. Vidare pratar Jan om hur man skapar socialt kaptial vilket berör den fysiska planeringen möjligheter att skapa mötesplatser. Läs mer om det sociala kapitalet på Jan blogg.

Med utgångspunkt från människan

Jane Jacobs (1916-2006) forskade kring sambandet mellan ekonomisk tillväxt och stadens utformning. Hon har haft stort inflyttande på dagens fysiska planering där hon utgår mycket från människans behov och funktioin. Hon har lanserat fyra viktiga punkter som är nödvändiga för att skapa attraktivitet och tillväxt:

  1. Stadsdelen måste fyllas med funktioner som gör att människor som rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som kan använda många faciliteter gemensamt.
  2. De flesta kvarteren måste vara korta, vilket innebär att tvärgatorna och gathörnen måste komma tätt. Det innebär att man kan gå till samma ställe men ha möjlighet att välja olika vägar för att komma dit.
  3. Stadsdelen måste bestå av en blandning av hus som varierar i ålder och skick; en försvarlig del av dem ska vara gamla, så att den nödvändiga avkastningen också varierar. Denna blandning måste vara ganska finkornig.
  4. En tillräckligt hög koncentration av människor måste finnas i området, oavsett varför de befinner sig där. Detta gäller även de som vistas där därför att de bor där.

Se även film (ca 9 min) nedan om hennes tankar.

 Vad gör en plats attraktiv?

Lyssna på Ola Granholm, tidigare näringslivschef i Orsa, numera konsult på Framväxtbolaget Dalarna. Naturgivna saker räcker inte – det måste även finnas saker att göra, sysselsättning. Platsen måste även ha egenskaper som gör att vill bo där. Det som gör att man vill bo på en plats beror i mycket många saker och faktorer. Varumärket är viktigt att bygga och utgå ifrån den plats där man är. Ola ger tips på olika metoder och studier på hur man kan utveckla sin attraktiviet.

Rapporten Tillit och tolerans för tillväxt (om det sociala kapiteltes betydelse för platsens utveckling)

TTVissa platser har det. En kraft som skapar engagemang och samverkan, och som driver det lokala samhället framåt. Det är platser som ofta präglas av ett gott företagsklimat, bra skolor, nöjda medborgare och en hög attraktionskraft, oavsett strukturella förutsättningar. Det är platser som lyfts fram som förebilder.
Samhällsandan, eller socialt kapital som det kallas inom forskningen, är platsbunden och har i en tid av globalisering, snabba förändringar och stor rörlighet blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. Det går inte att flytta på en samhällsanda. Ett högt socialt kapital utgör ett socialt kitt som får människor att trivas och vilja bidra till samhällets utveckling. Det smörjer ekonomin och får människor att flytta till orten. Men hur skapas en god samhällsanda? Vad döljer sig bakom det sociala kapitalet?

I denna skrift tar Jan Torége med oss på en resa som startar i medeltidens bondesamhällen och slutar med skrattets positiva inverkan på vår förmåga att samverka. En resa där han på vägen utforskar det sociala kapitalet och dess byggstenar, tillit och tolerans, samt ger förslag på vad kommunerna själva kan göra för att stärka sitt sociala kapital. Rapporten kan laddas ned här.

Telemarksforskning

StedsinnovasjonslogoTelemarksforskning forskar kring vad som skapar attraktivitet. Se film ned från projektledaren Knut Vareide där han går igenom vilka tre faktorer som bidrar till ökad attraktivitet. Dessa tre faktorer som bidrar är företag, besöksnäring eller boendemiljöer. Läs mer på deras hemsida och ladda ned deras rapport om attraktivitet.

Fakta och exempel kring lokal attraktivitet

Fakta kring attraktiviet_tillvaxtanalysTillväxtanalys har regeringens uppdrag att undersöka vad som skapar attraktivitet i kommuner. Inom ramen för det uppdraget har flera rapporter tagits fram. Den senaste kretsar kring att det inte finns en faktor som avgör attraktiviteten. Det krävs ett långsiktigt arbete utifrån olika förutsättningar, inte en lösning, inte en metod! Denna rapport har som syfte att ge underlag samt inspirera till fortsatt arbete med att öka attraktionskraften för boende, näringsliv och besökare utifrån olika förutsättningar. Ladda ned rapporten här.