Att skapa en plats som bidrar till möten mellan nya människor

Genom att förtäta en miljö samlas fler människor inom samma område och bidrar till möten. Det bidrar till att skapa en miljö som är mer levande och livfull vilket bidrar till öka attraktivitet. För att lyckas med det krävs att man samlar flera funktioner och aktivitieter inom ett begränsat område. Grundreglen är att det sker inom en ring med yttermåtten på ca 1 000 meter. En person går generellt sett 500 meter innan man tar ett annat forskaffningsmedel som bil, cykel eller kollektivtrafik. Väljer man en fortskaffningsmedel gör att det mänskliga mötet har svårare att komma till stånd.

Vad är en attraktiv gata?

Filmen visar exempel på hur en gata kan utvecklas för att bli mer attraktiv. Filmen visar hur trottoaren breddas, det skapas uteserveringar, kommersiell verksamhet, utställningar etc (symboliseras av gröna boxarna) ute på gatan för att skapa ett intimare gaturum. Sedan tillkommer lyckstolpar (kan ex vara träd) som ramar in trottoaren som på det sättet tydliggör gränsen mellan gatan och trottoaren och bidrar till ökad trygghet. Genom korta kvarter bidrar man till fler mötesplatser eftersom det är i hörnen på husen som fler människors promenader korsas. Det är också i hörnen som många ingångar till affärer, butiker och restauranger är mest åtråvärda eftersom ingången är mer exponderad i en hörna än om den ligger efter en huskropp.

Påbörja omvandlingen med små och billiga medel

En attraktiv miljö innefattar urbana kvaliteter, vilket innebär att plats, identitet och tillhörighet är sammanlänkande vilket också bör avspeglas i den praktiska planeringen av platsen. Det ska vara en miljö som utifrån ett rättviseperspektiv svarar mot olika invånares behov, inte bara ett fåtal. Läs mer här. En urban miljö kan byggas upp var som helst och behöver inte vara en stad för att detta ska ske. Bilderna visar exempel på en urban miljö som byggs upp endast med några få hus som anspelar på en Dalaidentitet och Höga kusten. Bilden är framtagen av Arken Arkitekter. Bilder illustrerar även hur det med enkla medel kan bygga upp en gemenskap mellan hus eller med enkla medel skapa en attraktivarte miljö genom ex att måla en fasad.