Resans huvudsyfte är att ta del av hur Köpenhamn och Danmark arbetar för att skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar och personer med invandrarbakgrundatt komma in i arbetslivet. Denna resa inleds med lunch dag 1 och avslutas med lunch dag 2.

I programmet ingårbesök på Köpenhamns arbetsmarknads- och integrationsenhet (Beskæftigelses-ogintegrationsforvaltningen) samt Jobcenter København, som arbetar med ungdomar och integration. Avslutningsvis hålls en workshop för att samla ihop resans erfarenheter och hur dessa kan tillämpasi den egna verksamheten.