Kärnan i den interaktiva utbildningen bygger på forskning inom jämställdhetsområdet och har utvecklats för att ge en pedagogisk och interaktiv baskunskap om jämställdhetsfrågor inom ett antal relevanta samhällsområden

Jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Uppnås detta bidrar detta till att skapa en effektiv, öppen och innovativ organisation mot dina kunder, brukare och medarbetare.

Utbildningen täcker flera olika teman och tar totalt 1,5 timmar att genomföra. Deltagaren väljer själv när och var det passar att gå utbildningen.

Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion, sexuell läggning och ålder.

Grundkursen i jämställdhet är för dig som vill skapa en effektiv, öppen och innovativ organisation mot dina kunder, brukare och medarbetare

Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet betyder att vi arbetar med samhällsövergripande frågor samtidigt som vi arbetar med individuella livsfrågor. Jämställdhet handlar om brukarnas och medborgarnas livskvalitet.

Inspiration och workshops

Påbörja och skapa intresse för jämställdhetsarbetet

Grundkurs i jämställdhet

För dig som vill nå alla medarbetare med en grundläggande utbildning om jämställdhet

Följ upp och utvärdera ditt arbete med jämställdhet

Hur utvecklar du arbetet och skapar lärande?

Syftet är att deltagarna blir bättre på att se och använda genusperspektivet i sitt arbete! Det är genom att det själva förstå perspektivet som en (av flera) förklaringsmodeller som de också kan bidra till att förändra verksamheten i en mer jämställd riktning. Detta sker genom olika övningar och diskussioner. Denna del är en introduktion till utbildningen och beskriver den interaktiva grundutbildning i jämställdhet.

Utbildningen är uppbyggd i ett basblock som är en teoretisk del och där centrala begrepp inom området förklaras. Efter basblo- cket genomförs sex olika teman som syftar till att ge en bild av hur jämställdhet eller brist på jäm- ställdhet påverkar olika delar av vårt liv; från barn/ungdom till vuxen/äldre, skola/utbildning, arbets- marknad/organisation och hälsa/sjukdom. Det sista temat behandlar de nationella lagar och inter- nationella överenskommelser som finns inom jämställdhetsområdet och som arbetsgivare och chefer bör ha kunskap om.

Se exempel på utbildningen på temat ”Idrott och hälsa”

För att förstå vilken effekt av arbetet med jämställdhet är det viktigt att etablera ett uppföljningssystem som bidrar till förstå effekterna av bidra till ett kontinuerligt lärande. Detta sker inledningsvis genom att gemensamt definiera vad det är som ska följas upp och utvärderas. Utvärderingen ska leda till ökad kunskap om jämställdhet och jämställdhetsarbete hos personalen vilket ska leda till att alla verksamheter arbetar långsiktigt och målmedvetet med jämställdhet.

Jag vill veta mer om utbildningen

Denna interaktiva utbildning har tagits fram av Gender Equality Academy (GEA) som är ett forskningsbaserat konsultföretag. Utbildningen är ett konkret verktyg för att kunna bedriva ett jämställdhetsintegrerat arbete i er organisation. Utbildningen består av flera basblock som totalt tar ca 1,5 timmar att gå igenom. Utbildningen kan antingen genomföras individuellt eller i grupp. Utbildningen säljs idag av Svensk Tillväxtstrategi i samarbete GEA. Utbildning kan med fördel integreras i organsiationens intranät.

Klicka på följande länk för att se ett längre smakprov på utbildningen med Tema Barn och ungdom – DEMO

Se exempel på utbildningen på temat ”Skola och utbildning”

Se exempel på utbildningen på temat ”Utbildningsval”